03 866 18 19

Algemene voorwaarden

§ 1. BESTELLINGEN EN RESERVATIES
Bestellingen en reservaties zijn pas definitief wanneer Inkart nv de orderbevestiging per fax of per email hebben ontvangen.

§ 2. BETALINGSVOORWAARDEN
Bij reservatie betaalt de klant een voorschot van 60 % van de forfaitaire en overeengekomen prijs. Het saldo is verschuldigd binnen de acht dagen na factuurdatum. Betalingen gebeuren steeds in €. Deze voorwaarden hebben voorrang op de betalingsvoorwaarden van de klant en gelden behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
Bij niet-betaling van het voorschot behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en geeft recht op schadevergoeding voor INKART nv zoals voorzien in de clausule annulatie.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ad 10%. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling, het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire vergoeding wegens laattijdige betaling.

§ 3. KREDIETWAARDIGHEID
De nv INKART behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de lopende reservatie te verbreken indien objectieve elementen aantonen dat de financiële toestand van de medecontractant slecht is. (Onder objectieve elementen verstaat men o.a. verschijning in het Staatsblad van protestakten, aanneming dagvaarding om in rechte te verschijnen, en alle bezwarende of uitvoerende inbeslagnamen, evenals elk feit van welke aard ook, dat een duidelijke verslechtering van de financiële toestand van de medecontractant doet veronderstellen). INKART nv  heeft in dit laatste geval de keuze om de verkoop te ontbinden. In geval onvoldoende kredietwaardigheid blijkt ingevolge de hogervermelde objectieve elementen, is elke vordering die de verkoper ten laste van de koper heeft, onmiddellijk opeisbaar.

§ 4. ADMINISTRATIEKOSTEN
Alle facturen voor een totaalbedrag beneden de 124 € , exclusief BTW, zullen worden vermeerderd met 13 € aan administratiekosten.

§ 5. AANSPRAKELIJKHEID
De nv INKART is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De koper neemt kennis van het feit dat karting risico's inhoudt, zoals alle andere gemotoriseerde sporten. De nv INKART beveelt haar klanten aan om een tijdelijke uitbreiding van zijn arbeidsongevallenverzekering - of een andere bijkomende verzekering - af te sluiten voor de duur van het evenement. De koper verbindt zich ertoe, de nv INKART te vrijwaren voor zodanige aanspraken.

§ 6. ANNULATIE
Bij annulatie van de reservatie meer dan 30 dagen vóór het evenement is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de totale verkoopprijs verschuldigd aan de nv INKART.
Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de gereserveerde datum is een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de totale verkoopprijs verschuldigd aan de nv INKART.

§ 7. GESCHILLEN
Voor alle geschillen betreffende de overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd